loader

CONTACT US

Bhalopahar:

Kamal Chakraborty

Dangorjuri, Kunchia, Badawan

Purulia-723129 West Bengal

Ph No. +91 94311 86250 +91 62970 91055

Email: info@bhalopahar.org


Kolkata Office:

Sekhar Basu Mallik

Ashabori Apartments Flat No. 305

184 B. B. Chatterjee Road, Kolkata-700042

Ph No. +91 98361 84499

Email: sbasumallik@yahoo.com